Vyhledávání
AGLOMERACE DOLNÍ LHOTA - ODKANALIZOVÁNÍ

Název projektu:
Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování

 

Žadatel:
Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota (obce Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné; kraj Zlínský)

 

Zprostředkující subjekt/Řídící orgán:
SFŽP ČR/MŽP ČR

 

Oblast podpory:
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS) / 1.1 - Snížení znečištění vod / 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů

 

Projekt:
V rámci projektu bude v obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné vybudována kompletní nová síť gravitační splaškové kanalizace se zaústěním splaškových odpadních vod do společné ČOV, která bude vybudována v obci Dolní Lhota. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 2870 EO.

 

Na kanalizaci budou připojené veškeré nemovitosti. Dešťové odpadní vody budou odváděny odděleny stávajícím kanalizačním systémem. Vybudování soukromých splaškových kanalizačních přípojek bude soukromou investicí majitelů. Celkem je navrženo 27 503,5 m liniových vedení (stoky a výtlačná potrubí). Kromě kanalizačních stok jsou pro napojení nemovitostí navržena "kanalizační napojení", která jsou zakončena plastovou šachtičkou DN 400. Napojení jsou navržena v celkové délce 2 900 m.

 

Cíl projektu:
V současné době je v obcích nesoustavná jednotná kanalizační síť, často se zaústěním vodotečí z extravilánu. Kanalizace není v technickém stavu, který by umožňoval odvádění splaškových odpadních vod. Část odpadních vod je likvidována v septicích s přepady vedoucími do stávající jednotné kanalizace nebo přímo do recipientu. Odpadní vody z ostatních nemovitostí jsou likvidovány v jímkách na vyvážení, případně v domovních ČOV. Odkanalizováním celé aglomerace dojde ke snížení znečištění povrchových a podzemních vod a omezení negativního vlivu na životní prostředí.

 

Toto řešení je žádoucí i z důvodu ochrany lokality - řešená oblast zasahuje do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Luhačovice.

 

Harmonogram projektu:
10.1.2007 – přípravná fáze
22.6. 2009 – zahájení realizace projektu
30.6. 2011 – předpokládané ukončení projektu
1.1. 2012 – zahájení provozu (po 1/2 –ročním zkušebním provozu)

 

ETC Consulting Group s.r.o. zajišťuje:
- zpracování žádosti,
- management projektu před, po celou dobu realizace i po jeho ukončení,
- technický dozor investora.

 

www stránky:
http://www.slopne.cz/?menu=aktual&sekce=obec


Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty