Vyhledávání
PROJEKT V MOLDAVSKU

Projekt ZRP v Moldavsku

 

 

Zahraniční rozvojová pomoc (ZRP) je nedílnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích zahraničně-politických cílů. Zahraniční rozvojová pomoc zvyšuje prestiž ČR na mezinárodní scéně a přispívá k rozvoji vzájemných politických a ekonomických vztahů ČR s přijímajícími zeměmi. Poskytování ZRP se dále nepřímo projevuje např. v následujících oblastech: globální bezpečnost, prevence lokálních konfliktu, snížení rizik nelegální migrace, boj proti organizovanému zločinu, prevence terorismu, environmentální bezpečnost, podpora exportu, pronikání na nové trhy, uplatnění českých subjektů a expertů atd.

MŽP ČR v souladu s usnesením č. 302 ze dne 31. března 2004 „Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU“, Usnesením vlády č. 1311 ze dne 12. října 2005 „Pravidla pro výběr a financování bilaterálních projektů v rámci zahraniční rozvojové spolupráce“ a Usnesením vlády č. 686 ze dne 7. června 2006 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2007 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2009 vyhlásilo veřejnou zakázku „Zpracování koncepce odpadového hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v regionu Leova“.

Řešení problematiky vodního hospodářství je jednou z klíčových priorit moldavské vlády. Moldavsko se jen s obtížemi vyrovnává nedostatečnými zdroji kvalitní podzemní vody a se znečištěním povrchových vod. Na kontaminaci spodních a povrchových vod se v Moldavsku podílí i nevyhovující odpadové hospodářství jako např. divoké skládkování, nezabezpečené skládkování, kromě velkých měst prakticky nefunkční infrastruktura odpadového hospodářství apod.

 

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU:
Rozvojovým záměrem projektu „Zpracování koncepce odpadového hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v rajónu Leova „ je provedení takových aktivit, které přispějí k eliminaci následků nevhodného nakládání s odpady, souvisejícího s rostoucí produkcí odpadů, a negativního vlivu na zdraví občanů a životní prostředí, především v podobě ochrany podzemních a povrchových vod. Veškeré projektové aktivity jsou zaměřeny na podporu vytvoření efektivního a ekonomicky reálného systému nakládání s odpady v rajónu Leova, jež by měl vést ke zlepšení situace v odpadovém hospodářství a kvality vod. Výstupy projektu bude možné aplikovat i v dalších rajónech Moldavska.

 

 

NÁZEV PROJEKTU:
Zpracování koncepce odpadového hospodářství s cílem snížení negativních dopadů na kvalitu vod v rajónu Leova (Realization of waste management concept with the objective of reducing negative impacts on water quality in the region of Leova)

 

 

VÝSTUPY/CÍLE PROJEKTU:
1.
Analýza situace v oblasti nakládání s odpady v regionu Leova, s důrazem na možnosti potenciálního vlivu na podzemní a povrchové vody (rok řešení 2007),
2. Metodika a koncepce nakládání s odpady v rajónu Leova (2008-2009),
3. Navržení způsobu sanace a rekultivace pro současné skládky odpadu, vč. zajištění kapacity pro ukládání odpadů v následujícím období (2008),
4. Školení a osvěta k tématu projektu a možnosti využití v dalších oblastech Moldavska (2007-2009),
5. Demonstrační projekt sanace a rekultivace vybrané skládky (2009).

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:
- obyvatelé rajónu Leova,
- orgány státní správy (primariát města) a samosprávy rajónu,
- městský podnik Salubr-Leova aj.
 
ZADAVATEL PROJEKTU:
MŽP ČR

 

 

NOSITEL:
sdružení 3 společností „Leova Waste Management“: ETC Consulting Group s.r.o., Ircon, s.r.o. a VHS Brno, a.s.

 

 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:
srpen 2007 - listopad 2009
 
ŘEŠITELÉ PROJEKTU ZA ETC Consulting Group:
Ing. Josef Durdil, CSc.
Ing. Olga Krhůtková
Ing. Terezie Pačesová
Ing. Tatiana Krečmerová, Ph.D.
a další

 

 

AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÍ PROJEKTU:

 

 

2007: Během prvního roku řešení byla provedena rešerše všech dostupných zdrojů týkajících se současného stavu nakládání s odpady v Moldavsku a města Leova včetně analýzy místní legislativy. Byla zahájena kampaň na podporu třídění využitelných složek odpadu (papír, plast a sklo) a byl proveden průzkum skládky komunálního odpadu města Leova na kvalitu vody a půdy.

 

 

2008: Ve druhém roce řešení projektu byly vypracovány a na seminářích představeny 2 strategické dokumenty – „Návrh metodiky plánování v odpadovém hospodářství na úrovni rajónu“ a „Návrh koncepce nakládání s odpady z domácností v rajónu Leova“. Zaměstnanci podniku Salubritate-Leova byli proškoleni k třídění odpadů. Pro město Leova bylo zakoupeno 20 kontejnerů na jednotlivé složky odpadů (papír, plast, sklo a směsný komunální odpad).  Byla provedena analýza norem a zákonů Moldávie pro proces vyjmutí stávající provozované skládky z půdního fondu. V katastru města Leova a jeho bezprostředním okolí byl proveden průzkum současných nepovolených skládek. Souběžně probíhaly práce na navržení způsobu sanace a rekultivace současné skládky odpadu ve městě Leova, která je provozována nevyhovujícím způsobem, včetně zajištění kapacity pro ukládání odpadů v následujícím období. Vytištěním pexesa, rozvrhu hodin a letáku s tématikou třídění odpadů a recyklace a dále speciální odpadové přílohy v ekologických novinách Natura se pokračovalo v kampani na podporu třídění využitelných složek odpadu.

 

 

2009: V roce 2009 byla zakončena analytická část projektu vypracováním Návrhu programu odpadového hospodářství pro město Leova. V návaznosti na něj byly připraveny a zrealizovány demonstrační projekty podporující systému odpadového hospodářství ve městě (vybavení města Leova kontejnery, přebudování městského podniku Salubr-Leova na sběrné centrum otevřené pro veřejnost). Významná část aktivit je zaměřena na osvětu dětské i dospělé populace rajónu Leova a školení odborných pracovníků v oblasti odpadového hospodářství. Na skládce jsou prováděny stavební úpravy, které vytvoří technické podmínky pro kontrolované ukládání odpadů v následujících letech (vybudování oplocení a odvodňovacího příkopu, stavba kójí pro mechanizaci a domku pro obsluhu). Všechny aktivity jsou realizovány ve spolupráci s městem Leova.

 

 

 

 

 

 

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty