Vyhledávání
Pět a půl miliardy pro životní prostředí z Evropské unie
Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil celkem 397 projektů podaných ve druhé a 434 projektů podaných ve třetí výzvě OPŽP ke schválení. ...

Řídící výbor Operačního programu životní prostředí (OPŽP) doporučil celkem 397 projektů podaných ve druhé a 434 projektů podaných ve třetí výzvě OPŽP ke schválení. Schválené žádosti vminulý týden stvrdil svým podpisem ministr životního prostředí Martin Bursík.


Na svém druhém zasedání, které se konalo v pondělí 5. května, projednával Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí žádosti o dotace podané v rámci druhé a třetí výzvy OPŽP. Řídící výbor doporučil k podpoře celkem 831 projektů ze druhé a třetí výzvy. Vybrané žádosti doporučil ke schválení Ministerstvu životního prostředí ČR, který je řídícím orgánem.

 

V rámci druhé výzvy, která byla vyhlášena pro prioritní osu 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, jsme obdrželi celkem 603 žádostí zejména na revitalizaci a regeneraci sídelní zeleně, revitalizaci vodních toků a vodních nádrží a obnovu vegetačních krajinných prvků. Z nich bylo schváleno 397 projektů, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) činí 1,464 miliardy korun a 143,8 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na hodnocení žádostí pro tuto osu se podílí i AOPK.

 

Ze třetí výzvy byly posuzovány projekty podané v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Z celkového počtu 681 došlých žádostí jich bylo 434  schváleno. Jedná se o projekty na zateplení škol, dotace z Fondu soudržnost činí 3,877 miliardy korun a 228 milionů korun ze SFŽP.

 

„Třetí výzva byla vyhlášena speciálně pro školská zařízení. Termín této výzvy byl naplánován tak, aby školy a školky mohly realizovat stavební úpravy během letních prázdnin. Z Operačního programu Životní prostředí už bylo v první výzvě podpořeno 117 projektů na zateplení těchto zařízení," uvedla Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR.

 

V současné době lze v rámci OPŽP žádat o dotace na tzv. velké projekty (nad 25 mil. EUR) v prioritní ose 1 - vodohospodářská infrastruktura, konkrétně na snížení znečištění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody.

 

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

 

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč.

 

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu třetí výzvy a loga ke stažení, najdete na http://www.opzp.cz/, informace lze získat i na lince 800 260 500.

 

Řídícím orgánem pro OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na http://www.env.cz/

 

Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochraně a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na http://www.sfzp.cz/.

04. 06. 2008 - autor Zdroj: EnviWeb
Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty