Vyhledávání

PROJEKTY

Informační systém pro vyřazené autovraky - ISVA.CZ (DOKONČENÉ)

V současné době neexistuje v České republice informační systém, který by monitoroval tok informací v oblasti nakládání s vybranými autovraky, autovraky a jejich částmi pro potřeby výrobců automobilů (kteří jsou podle zákona č. 188/2004 Sb., ve smyslu § 37a povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění autovraků), státní správy a samosprávy, konkrétně MŽP ČR, jakožto subjektu v zastoupení České republiky, která se zavázala plnit kvóty recyklovatelnosti.

více =>

Návrh systému nakládání s autovraky (DOKONČENÉ)

„Vytvořit systém pro nakládání s vybranými autovraky, jehož součástí bude postup pro trvalé odhlášení vozidel, postup pro odstranění nebezpečných složek z těchto vozidel (vybraných autovraků) a postup pro certifikaci zařízení“ (opatření 4.1.) a „Dopracovat nástroje pro plnění povinnosti při nakládání s autovraky: zajistit kompatibilitu informačních systémů shromažďujících data o vyřazovaných vozidlech“ (opatření 4.2.).

více =>

Tendence právního prostředí pro nakládání se směsným KO ve vybraných zemích EU (DOKONČENÉ)

Na problematiku nakládání s komunálním odpadem se v posledních letech v zemích EU klade velký význam a také toho bylo v období několika málo let značně uděláno. Především snaha o omezení skládkování nese první plody. Pokrok lze pozorovat také v oblasti sběru a využití komunálních odpadů. Způsoby nakládání s komunálními odpady v jednotlivých zemích EU jsou velmi rozmanité.

více =>

Ověření technologie mechanicko - biologické úpravy v podmínkách ČR (DOKONČENÉ)

V tomto roce se začal řešit projekt vědy a výzkumu s názvem »Ověření použitelnosti metody mechanicko–biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí«.

více =>

Studie k vybraným autovrakům (DOKONČENÉ)

"Analýza současného stavu udělování povolení oprávněným osobám k nakládání s vybranými autovraky v jednotlivých krajích ČR"

více =>

Internetový portál ekologické výchovy jako nástroj rozvoje soutěží tvořivosti mláděže (DOKONČENÉ)

Projekt má vytvořit internetový portál ekologické výchovy a vzdělávání s využitím soutěží tvořivosti mládeže pro II. stupeň základních škol a nižší gymnázia.

více =>

Eautoškola - č. projektu 2E06048 (DOKONČENÉ)

Název projektu: E-autoškola jako pilotní testování uplatňování E-learningu na všech stupních i ve všech formách vzdělání.

více =>

Internetový portál dopravní výchovy ZEBRA pro II.stupeň ZŠ (DOKONČENÉ)

Projekt č. "1F54L/034/050 - Internetový portál Semafor dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

více =>

Internetový portál dopravní výchovy STOPKA pro teenagers (DOKONČENÉ)

Projekt č. "1F54L/034/050 - Internetový portál Semafor dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek preventivní činnosti v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

více =>

POH města Chrudim (DOKONČENÉ)

Plán odpadového hospodářství původce - město Chrudim

více =>

POH města Písek (DOKONČENÉ)

Plán odpadového hospodářství původce - město Písek

více =>

POH města Ústí nad Labem (DOKONČENÉ)

Plán odpadového hospodářství původce - město Ústí nad Labem

více =>

Ekonomické hodnocení způsobů nakládání s KO na území města Ústí nad Labem (DOKONČENÉ)

Základním cílem studie je posoudit výdaje na nakládání s komunálním odpadem na území města v rámci způsobů uplatňovaných v současnosti pro jednotlivé druhy a složky komunálního odpadu.

více =>

Minimalizace vlivu výrobků na životní prostředí (DOKONČENÉ)

Cílem tohoto projektu (Projekt VaV 7/21/04) je posoudit životní cyklus vybraných výrobků z hlediska vlivu na životní prostředí. Jako vybrané výrobky byly definovány výrobky: baterie a akumulátory, chladničky, minerální oleje, pneumatiky, výbojky a zářivky.

více =>

Outsourcing v oblasti nakládání s autovraky pro společnost RUML-CZ a.s. (DOKONČENÉ)

Outsourcing služeb pro společnost RUML-CZ a.s. v sobě zahrnuje poradenství v oblasti dané problematiky, zpracování grafických podkladů, webových stránek týkajících se autovraků, lobbing u výrobců a akreditovaných zástupců.

více =>

Zpracování žádosti „Rekultivace staré skládky TKO města Pohořelice“ (DOKONČENÉ)

V rámci projektu byla pro Městský úřad Pohořelice provedena potřebná koordinační činnost a byla vypracována samotná žádost, která byla zadána do programu BENE_FILL, o podporu v rámci Operačního programu infrastruktura, Opatření 3.4. – Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Kategorie B - Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží.

více =>

Zabezpečení svozu tříděného odpadu pro Sdružení obcí regionu Třeboňsko (DOKONČENÉ)

Návrhy řešení a opatření vychází ze současného stavu nakládání s komunálními odpady (dále jen KO) v rámci SORT, vyhlášky města Třeboň, Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (dále jen POH JčK) a platné legislativy České republiky (dále jen ČR).

více =>

Recyklační programy (DOKONČENÉ)

Cílem tohoto projektu (Projekt VaV) bylo zpracovat optimální recyklační programy pro vybrané komodity. Jako vybrané komodity byly: automobily, elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, textilie.

více =>

Návrh revize právní úpravy zpětného odběru v ČR (DOKONČENÉ)

V rámci legislativy EU se stále více klade důraz na zvyšování odpovědnost výrobců za jejich výrobky během celého životního cyklu. Jedním z důležitých aspektů tohoto procesu i zpětný odběr těchto upotřebených výrobků.

více =>

Zpracování dvou manuálů na základě BREFů pro velké spalovny a zařízení na úpravu odpadů (DOKONČENÉ)

Na základě zpracovávaných plánů odpadového hospodářství krajů a obcí, je na KÚ, OŽP a odborníky především pak projektanty kladen požadavek kvalifikovaně posuzovat a připravovat realizace zařízení na nakládání s odpady. Zpracování jednotlivých manuálů pro tyto dva BREF dokumenty bude mít jistě pro tuto skupinu odborníků neopominutelný přínos.

více =>

Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání s SKO a posouzení metodou LCA (DOKONČENÉ)

V rámci Národního programu výzkum II se řeší projekt s názvem "Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA"

více =>

Projekt ZEMSHIP (Zero Emmision Ship) – vývoj a provoz lodi s palivovým článkem (DOKONČENÉ)

Projekt ZEMSHIP byl podpořen v rámci fondů EU „Life – Environment“ a je součástí komplexního energetického systému založeném na využívání vodíku a vodíkových technologií vůbec v Hamburku (SRN). Cílem projektu je vývoj a provoz lodi s kapacitou cca 100 pasažérů, která by měla být zkoušena v Hamburku na jezeře Alster.

více =>

Regionální koncepty odpadového hospodářství ve středním Vietnamu (DOKONČENÉ)

Vláda ČR svým usnesením č. 302 ze dne 31. března 2004 definovala Vietnam jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci.

více =>

Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty