Vyhledávání

Služby

Naše společnost ve spolupráci s VŠCHT nabízí zpracování studií LCA (posuzování životního cyklu) v praktických oblastech jako je nakládání s odpady, vodní hospodářství, energetika, kontaminace a pod. Metoda LCA je vhodným nástrojem pro výběr, environmentálně vhodnější varianty, optimalizaci systému, identifikaci nejvýznamnějších environmentálních zátěží v rámci procesu. Metoda LCA je komplexnější než jiné typy hodnocení, protože analyzuje environmentální dopady všech aspektů výrobku nebo procesů. Společnost má praktické zkušenosti z řešení LCA studií z oblasti odpadového hospodářství.V oblasti životního prostředí nabízíme tyto služby:

 

 • komplexní poradenství v oblasti životního prostředí
 • zajištění finacování ekologických a infrastrukturálních projektů
 • získání dotací ze SFŽP a EU v oblasti životního prostředí
 • poradenství pro hospodaření s odpady
 • poradenství v oblasti managementu životního prostředí
 • vypracování studií v oblasti životního prostředí
 • informační systémy v oblasti životního prostředí
 • tvorba softwaru v oblasti životního prostředí
 • studie pro územní rozhodnutí (územní plánování a urbanismus)
 • projekční a koncepční studie v oblasti životního prostředí
 • environmentální management
 • outsourcing v oblasti životního prostředí
 • poradenství v oblasti investování do projektů v oblasti životního  prostředí
 • vypracování studií a žádostí v oblasti životního prostředí
 • poradenská činnost v oblasti výrobků zpětného odběru (autovraky, ledničky ...)
 • poradenství v oblasti komunálního odpadu
 • služby v oblasti dopravy (vliv dopravy na životní prostředí)
 • dopravní průzkumy
 • průzkumy nemovitostí a starých zátěží
 • pořádání seminářů a školeni v oblasti životního prostředí

 

V oblasti odpadového hospodářství jsme z hlediska právních předpisů oprávněnou osobou. Pro tuto činnost disponujeme souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady a rovněž autorizací pro nakládání s nebezpečnými odpady podléhajícími zpřísněnému režimu.

 

V této oblasti Vám nabízíme:

 

Zajištění komplexního nakládání s odpady v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujících právních předpisů, tj. zejména:

 

 • vypracování návrhů plánů odpadového hospodářství pro obce a příslušné orgány státní správy
 • návrh a zavedení systému nakládání s odpady včetně vypracování návrhu vnitropodnikové směrnice
 • návrh vhodných technologií pro využití a zneškodňování odpadů
 • vypracování plánů odpadového hospodářství pro původce odpadů
 • zařazování odpadů včetně jejich případné překategorizace
 • zajištění shromažďování a skladování odpadů a jejich převzetí od původce
 • zajišťování recyklace, případně jiného využití odpadů
 • zajišťování úpravy a odstraňování odpadů
 • plnění nabídkové povinnosti původce odpadů
 • zajištění nakládání s odpady podléhajícími zpřísněnému režimu
 • odběry vzorků odpadů a jejich analýzy
 • zajišťování přepravy odpadů včetně odpadů nebezpečných
 • vedení evidence odpadů
 • vypracování ročního hlášení o produkci odpadů a hlášení pro Český statistický úřad
 • zajištění souhlasů orgánů státní správy k nakládání s nebezpečnými odpady, případně k upuštění od třídění odpadů
 • vypracování provozních řádů skladů nebezpečných odpadů
 • vypracování a tisk identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • školení pracovníků k problematice odpadového hospodářství
 • organizování seminářů a pracovních setkání

 Kontakt | Služby | O nás | O firmě | Odkazy | Projekty